I Certamen d’art temps de dones

PRESENTACION CERTAMEN

Amb la convocatòria del I CERTAMEN D’ART TEMPS DE DONES, creat per Temps de Dones i Artistas Diversos, pretenem donar veu a totes aquelles persones amb discapacitat que tenen un gran talent artístic, impulsar la seva inclusió social i professional, donar-los visibilitat i sensibilitzar a la ciutadania.

Artistas Diversos és una organització sense ànim de lucre que el seu objectiu és la inclusió social i professional de persones amb discapacitat a través de l’art. Aquest projecte solidari compta amb el compromís i dedicació de grans professionals que ofereixen voluntàriament la seva contribució i fan possible el projecte.

www.artistasdiversos.org és una plataforma que exhibeix obres de tot tipus d’expressió artística, de persones amb qualsevol tipus de discapacitat, de qualsevol part del món que vulguin exhibir i compartir la seva obra.

Aproximadament un 52% de la població està involucrada o afectada d’una o una altra forma en la discapacitat: El 14% de la població té algun tipus de discapacitat i el 37% dóna suport a aquesta comunitat de persones. Mitjançant l’art no només pretenem fomentar la creativitat i la millora d’aquestes persones amb talent artístic aconsegueixin fer de l’art la seva professió. Molts dels grans genis de l’art han estat artistes amb discapacitat, com per exemple Beethoven, Goya, Van Gogh o Leonardo da Vinci…

Nuestro proyecto solidario 2014: I CERTAMEN DE ARTE TEMPS DE DONES

Con la convocatoria del I CERTAMEN DE ARTE TEMPS DE DONES, creado por Temps de Dones y Artistas Diversos, pretendemos dar voz a todas aquellas personas con discapacidad que tienen un gran talento artístico, impulsar su inclusión social y profesional, darles visibilidad y sensibilizar a la ciudadanía.

Artistas Diversos es una organización sin ánimo de lucro  cuyo objetivo es la inclusión social y profesional de personas con discapacidad a través del arte. Este proyecto solidario cuenta con el compromiso y dedicación de grandes profesionales que ofrecen voluntariamente su contribución y hacen posible el proyecto

www.artistasdiversos.org es una  plataforma  que exhibe obras de todo tipo de expresión artística, de personas con cualquier tipo de discapacidad,  de cualquier parte del mundo que quieran exhibir y compartir su obra.
Aproximadamente un 52% de la población está involucrada o afectada de una u otra forma en la discapacidad: El 14% de la población tiene algún tipo de discapacidad y el 37% da apoyo a esta comunidad de personas. Mediante el arte no sólo pretendemos fomentar la creatividad y la mejora de estas personas con talento artístico consigan hacer del arte su profesión. Muchos de los grandes genios del arte han sido artistas con discapacidad, como por ejemplo Beethoven, Goya, Van Gogh o Leonardo da Vinci…