TdD inscrito en el Registro de Grupos de Interés del Parlament de Catalunya

Els grups d’interès, també coneguts com a lobbies, són organitzacions i entitats que influeixen en l’elaboració de les lleis o en altres funcions parlamentàries. El Registre de grups d’interès regula i normalitza les relacions entre els grups d’interès, d’una banda, i els diputats i grups parlamentaris, de l’altra, i s’estableixen unes regles de joc basades en la transparència total i la publicitat, amb l’objectiu de garantir i salvaguardar l’interès general.

La llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que el Parlament de Catalunya ha de crear un registre de grups d’interès propi (DA 5a, apartat 1, lletra g)). En compliment d’aquesta previsió legal, la reforma parcial del Reglament del Parlament aprovada pel Ple el 8 de juliol de 2015 regula el Registre de grups d’interès del Parlament (Capítol III del Títol IV), i l’Acord de la Mesa de 28 de juliol de 2015 (modificat per l’acord de 24 de gener de 2017) el desenvolupa.

L’objectiu principal del Registre de grups d’interès és el d’inscriure els grups d’interès i fer el seguiment de les activitats que duen a terme en l’àmbit parlamentari amb voluntat d’influir en els procediments d’elaboració de les lleis, en l’exercici d’iniciatives parlamentàries o en l’adopció d’actes o decisions que corresponen al Parlament.